O’likxona (+18 oltinchi qism)

озиб тузиб кетган рухларнинг холати мени батамом аклдан оздириши аник эди. Xоналарнинг хиди балчикдан хам сассик, хар жойда улган одамларнинг суяклари ётарди. Сабрина !сабрина!-диб ич ичмдан кайта-кайта унинг исмини такрорлардим…Энди каёкка юраман диб бошим котиб колганди.
-Ёрдам бер барака топгур!мени уйимдагилар кутишяпти-дедим юзини ярими автохалокатда юк булиб кетган кекса аёлга.Аёл деволга суяниб менга караб калтираб кетаётган кулларини узатарди . Хурлигим келиб,еглаб юбордим.Бир тарафдан уликлар ичидаман ,кизим эса юк,куркув хар томондан мени харакатланаётган онгимни тухтатиб куйганди, кикирлаган кулгу овози мени устимдан муздек сув куйгандек сескантириб юборди.Сабринаниг овозику диб,овоз келаётган томонга шошдим.Уликлар мени такиб киларди,кетимдан халлослаб тепага чикдим,зиналардан овоз тобора менга якинрок эшитиларди.Нихоят етиб келдим, эшик ёпик экан,кулим билан секин итариб очиб,ичкарига карадим.Ичкаридаги холатни куриб,мен анкайганча бутун баданим тошдек котиб колди жойимда. Мени бир пайтлар ташлаб кетган диб,юрган эрим йиртик кийимда соч саколи усиб кетган юзида нури хам колмаган эримнинг рухи Кизим билан кулиб уйнаб утирарди…
-«Дадасиии»диб бошим айланиб,узимни юкотиб куйдим… Кизим ойижон диб,мени буйнимга ёпишиб кучоклаб олди.
-Ойижон куркманг Дадамдан, улар яхши экан,менга дадажонимни расмларини курсатардингизку бугун тонгда дадамни хонамнинг эшиги ёнида куриб,таниб олдим.Сизни уйготмадик,биз куни билан мазза килиб уйнадик.Бу ерда жудаям дадамга ухшаган одамлар куп экан,факат улар хам дадмдек улиб кетишган ва шу ерда мангу рухлари колиб кетишибди-диб кизим хафа булиб ерга караб,кузларидан томчи томчи ёшлари ерга тукиларди. Эримга караб унга берадиган саволларим бир талай эдию,аммо унинг мунгсиз нигохи мени калбимни парчалаб ташлаганди… сиз нахотки улгансиз?лекин кандай килиб? мен билмас эдимку…?
-Энди кет,кизимни олиб кет.Кеч тушаяпти,васвасага тушган уликлар бор, кизим куркади.Мен 4 йил аввал душманларим томонидан улдирилиб,жардан топилган мурдаман,утган куни тунда деразадан мен карагандим сенга.. Куркитиб юборганим учун мени кечир-диб эрим ёнимга келиб багримдаги кизимни бошини силади,фарзандим менинг зуриёдим болаларимни эхтиёт кил сенга ишонаман-диб эрим..

(Visited 107 times, 1 visits today)

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *