O’likxona (+18 uchinchi qism)

Ана енди тамом булдим .Уйимнинг оркасидаги уликхонадан бирин кетин уликлар мени уйимга кириб келишяпти !Ей худойим бу нима кургилик енди?- диб ташвишлана бошладим. Хонамдан чикиб ,секин кадам ташлаб кичкина кизим Сабринаниг хонасига кириб кетмокчи булдим ,полнинг гичирлаган овозидан ошхонада юрган Рух аёл ошхона деволидан бошини кийшайтириб менга каради ва бутун гавдаси билан ошхонадан чикиб мен тарафга келди  !Рахматли онам уликлардан куркма болам диган гаплари эсимга тушдию унга караб ,юк ююююк Тухта кема мени олдимга чикиб кет уйимдан бор -дидим . Унга караб ,кулларимни эшик тарафга каратиб курсатдим,у еса мени гапларимдан хафа булгандай ерга караб бармокларини яна санади ,бошини мукиллаганча кимирлатиб олдимдан утиб кетдида, эшик олдига бориб менга бир марта кайрилиб каради ,худди мендан кандайдур нажот кутаётгандай эди…Уша онгдаги холатимни тасвирлаб бера олмайман ,худди куркинчли тушдек эди гуё !Оёкларим холсизланиб жойимда зурга узимни ушлаб турардим,рух эса эшикдан утиб чикиб кетди. Зудлик билан Кизимни хонасига кирдим ,энди уйготмокчи булганимда у ширин уйкуда мазза килиб ухлаб ётарди. Тухта тонг отишини кутаман ,хозир ярим окшом каерга хам олиб борардим болаларимни? Рухларни бизга зиёни тегмадику диб узимни тинчлантирдим, тонг отсин диб кизимнинг тепасида мижжа кокмай чикдим .Тонгга якин кузим илинибди бир пайт деразадан юзимга тушаётган куёш нури уйкумни учириб юборди.Кузларимни очким келмай очиб кизимни урнига кулларимни куйиб ,силамокчи эдим Сабрина жойида юк экан,вой кизик доим хаммадан кеч уйгонадиган кизим бугун вохли турибтими диб ,кулиб куйдимда ,урнимдан туриб ,катта залга чикдим.Ошхонага кирдим,ювуниш хонасида хам Сабрина юк эди. Ичимга гулгула тушди.Бирин кетин угилларимни хонасига кириб чикдим ,хаммаси жой жойида ухлаб ётишарди. Кузларим кия очик турган куча эшигига тушди ,озгина очик турган экан ,ахир кеча эшик кулфланган эдику кизим кучага чикиб кетиптими диб отилган укдай отилиб кучага чикдим .Сабрина !Сабрина кизим !-диб бакириб чакирардим …Бутун махалладан овозим узимга кайтиб келарди ,кузларим ёшга тулди бирин кетин кучаларни излаб чикдим ,4 ёшли кизим каерга кетиши мумкун ахир !Бу ерларни яхши билмайдику диб бошим айланиб дарахтга суяндим, бир аёл ёнимга келиб….

(Visited 96 times, 1 visits today)

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *